Workshop(Manager Competence Development Program)

Date : 12-13 October, 2016

Venue : New World Sai Gon Hotel

중간관리자의 역할 및 문제해결 방법 워크샵 개최
Workshop về vai trò của nhà quản lý cấp trung và phương pháp giải quyết vấn đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *